Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Επιχειρησιακών Οχημάτων – ΑΔΑ: 6ΡΛΩ6-ΧΣΞ

H 111 Πτέρυγα Μάχης (111ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων επιχειρησιακών οχημάτων. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 66.960,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΛΩ6-ΧΣΞ