Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Πρώτων Υλών για την Κατασκευή Αρβύλων – ΑΔΑ: ΩΤΥ46-ΝΣΩ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια πρώτων υλών για την κατασκευή 1.450 ζευγών αρβύλων τύπου Ι από το 700ΣΕ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι πενήντα τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (54.251,24€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΤΥ46-ΝΣΩ