Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-415 – ΑΔΑ: Ω17Η6-ΖΓΕ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, , για την Προμήθεια Υλικών Α/Φ CL-415. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε σαράντα έξι χιλιάδες Eυρώ (46.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27)