Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 16/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ T-6A – ΑΔΑ: 64ΕΣ6-Σ30

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ T-6A. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε πενήντα χιλιάδες εβδοµήντα οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά (50.078,91€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64ΕΣ6-Σ30