Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Επισκευή Υλικών Ε/Π ΑΒ-205 – ΑΔΑ: ΩΜΑΦ6-ΣΚΥ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την επισκευή υλικών Ε/Π ΑΒ-205. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής ανέρχεται σε εξήντα χιλιάδες Eυρώ (60.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΜΑΦ6-ΣΚΥ