Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ PZL-M18 – ΑΔΑ: 70ΤΟ6-ΖΝΠ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ PZL-M18. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε είκοσι οκτώ χιλιάδες εννιακόσια τριάντα πέντε ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά (28.935,14€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Άρθρο 27).