Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/16 του 201ΚΕΦΑ, για την Προμήθεια Υλικών ΑΦΩΝ GULFSTREAM – ΑΔΑ: 7Β8Β6-ΩΒΙ

To 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201ΚΕΦΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προµήθεια υλικών ΑΦΩΝ GULFSTREAM. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (24.757,15€), συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, ενώ η υπόψη δαπάνη απαλλάσσεται από ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Β8Β6-ΩΒΙ