Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 72/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Χειρουργικού Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου – ΑΔΑ: 7ΝΙ86-ΜΨΙ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) χειρουργικού οφθαλμολογικού μικροσκοπίου για κάλυψη αναγκών του Χειρουργικού Τομέα του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΙ86-ΜΨΙ