Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 64/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιματισμού – ΑΔΑ: 678Ι6-ΓΙ2

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ιματισμού (σεντόνια νοσοκομειακού τύπου – ιματισμός χειρουργείου) για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκαοχτώ (44.318,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 678Ι6-ΓΙ2