Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 70/16 του 251ΓΝΑ, για την Εκμετάλλευση των Κυλικείων κι Εστιατορίου – ΑΔΑ: 7Τ5Ρ6-ΜΒ6

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκμετάλλευση των κυλικείων και εστιατορίου του 251ΓΝΑ. Το ποσό εκκίνησης που αφορά το μηνιαίο μίσθωμα εκμετάλλευσης των κυλικείων κι εστιατορίου του 251ΓΝΑ ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Τ5Ρ6-ΜΒ6