Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 01/16 της 350ΠΚΒ, για τον Καθαρισµό Δεξαµενής Πετρελαίου – ΑΔΑ: 62ΧΞ6-ΙΥ6

Η 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων (350ΠΚΒ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ΄ αριθµ. 01/16, µε τη λήψη ενσφράγιστων προσφορών, για τον καθαρισµό δεξαµενής πετρελαίου 80.000 λίτρων στην 3η ΜΣΕΠ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται σε ποσό 6.000€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62ΧΞ6-ΙΥ6