Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.06/16 της 117ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 6Ξ846-1Υ1

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 400 ατόµων και χρονικού διαστήµατος εβδοµήντα (70) ηµερών κατ’ εκτίµηση, στη Δοµή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Μυρσίνης – Κυλλήνης Ηλείας.