Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.11/16 της 114ΠΜ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΒΤ96-ΩΕΤ

Η 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσσει τη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες προσφορές σε ευρώ, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης (catering) 1.400 ατόµων και χρονικού διαστήµατος εβδοµήντα (70) ηµερών κατ’ εκτίµηση, στις Δοµές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών της Ριτσώνας και των Οινοφύτων Βοιωτίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΒΤ96-ΩΕΤ