Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 11/2016 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Ειδών Ιματισμού Μαθητών-Μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών – ΑΔΑ: 7Ε5Ω6-Τ29

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ειδών ιματισμού μαθητών – μαθητριών Στρατιωτικών Σχολών, εκπαιδευτικού έτους 2016-2017.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός 67.722,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Ε5Ω6-Τ29