Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού Δ.12/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για τον Υδροστατικό Έλεγχο και Αναγόµωση Φιαλών Συστήµατος Κατάσβεσης – ΑΔΑ: ΨΚ8Τ6-ΚΒΘ

Η ΔΟΥ Α/Β Λάρισας προκηρύσσει τον πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό Δ.12/16, µε έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαµηλότερη τιµή, για τον υδροστατικό έλεγχο και την αναγόµωση φιαλών αυτόµατου συστήµατος κατάσβεσης (FM200).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι 45.800,30 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και των προβλεπόµενων κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΚ8Τ6-ΚΒΘ