Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού Δ.04/16 της 112ΠΜ, για την Προμήθεια Εξοπλισμού Μαγειρείων – ΑΔΑ: 7Φ5Ψ6-7ΚΟ

Η 112 Πτέρυγα Μάχης (112ΠΜ) προκηρύσσει τον Δ.04/16 πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εξοπλισμού για κάλυψη αναγκών μαγειρείων της 112ΠΜ.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι 45.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Φ5Ψ6-7ΚΟ