Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 57/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισμού – ΑΔΑ: 78106-ΔΕΤ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη ανά είδος τιμή, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και εξόδων μεταφοράς.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 78106-ΔΕΤ