Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 06/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φωτοτυπικού Χαρτιού – ΑΔΑ: 7ΝΘ76-ΟΧΠ

Πρόσκληση υπ’ αριθμ. 06/2016 εκδήλωσης ενδιαφέροντος με λήψη ενσφράγιστων προσφορών του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού Α4, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 17.912,16 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΝΘ76-ΟΧΠ