Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 61/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος – ΑΔΑ: 7ΖΣΥ6-ΗΚΞ

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 61/2016 του 251ΓΝΑ, με έγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια Φαρμακευτικού Ιδιοσκευάσματος Paracetamol Sol. Inf 1 Gr/ Vial του 251 ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 22.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΖΣΥ6-ΗΚΞ