Ματαίωση – Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 03/16 της Μ.ΓΕΑ, για την Προµήθεια Μηχανογραφικού Εξοπλισµού – ΑΔΑ: ΩΒΣΛ6-ΟΓΛ

Ματαίωση και επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 03/16 της Μ.ΓΕΑ, για την προµήθεια μηχανογραφικού εξοπλισµού, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών,  προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 16.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΒΣΛ6-ΟΓΛ