Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΤΥΑ και ΣΔΙΕΠ/ΠΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση δεκαεπτά (17) θέσεων για τη ΣΤΥΑ και δύο (2) θέσεων για τη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1/10/2016 έως 30/9/2017.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΗ926-ΜΘΖ