Ενημέρωση Υποψηφίων για τον Διαγωνισμό Επιλογής ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2016-17

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (∆ΑΕ), µετά την ολοκλήρωση της φάσης ελέγχου των δικαιολογητικών των υποψηφίων για το διαγωνισµό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, ακαδηµαϊκού έτους 2016-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

τους πίνακες Δεκτών Υποψηφίων για τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής, καθώς και το αναλυτικό ηµερολογιακό πρόγραµµα των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ), σύµφωνα µε το οποίο, υποχρεούνται να υποβληθούν οι Δεκτοί MONO υποψήφιοι, µε µέριµνα της ΠΑ.

Για την πλέον ολοκληρωµένη ενηµέρωσής σας, ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στις οδηγίες διεξαγωγής των ΠΚΕ, όπως αυτές περιέχονται στο πρόγραµµα.