Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 1/2016 της 2ης ΜΣΕΠ, για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Εκατόν Σαράντα Συσσωρευτών (140) Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) – ΑΔΑ: 6ΜΕ06-ΠΩΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια και Αντικατάσταση Εκατόν Σαράντα Συσσωρευτών (140) των Συστημάτων Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS) που Υποστηρίζουν το Radar HR-3000 της 2ης ΜΣΕΠ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΜΕ06-ΠΩΣ