Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 71/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Μηχανήματος Τοπογραφίας και Τομογραφίας Κερατοειδούς του ΚΑΙ – ΑΔΑ: 7ΣΞΓ6-Σ29

Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Επαναληπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την Ανάδειξη Προμηθευτή για την Προμήθεια Ενός (1) Μηχανήματος Τοπογραφίας και Τομογραφίας Κερατοειδούς για Κάλυψη Αναγκών του ΚΑΙ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΞΓ6-Σ29