Ανακοίνωση Μετάθεσης Ημερομηνίας Διενέργειας Διαγωνισμού Δ. 32/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου – ΑΔΑ: 6ΑΙΙ6-Θ67

Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού Δ. 32/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια φυσικού αερίου.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΙΙ6-Θ67