Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 34/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Υλικού CAD/PAD – ΑΔΑ: 6ΚΨ16-ΠΒΧ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων του υλικού CAD/PAD με NSN 1377 – 01 – 561 – 6371, P/N 1810 – 033 – 01 (NCAGE 62323) ή/και NSN 1377 – 00 – 978 – 7644, P/N 100996 – 1 (NCAGE 26798) ή ισοδύναμο, CUTTER CARTRIDGE, του συστήματος HOIST GUILLOTINE των Ε/Π AB–205, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσομένης ΦΠΑ.