Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 35/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκπαιδευτικού Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής – ΑΔΑ: 60ΑΓ6-1ΕΥ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 4.200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης και απαλλασσομένης της επιβολής ΦΠΑ.