Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισµού υπ’ αριθµ. 05/16 της Μ.ΓΕΑ, για τη Mίσθωση Συνεργείου Καθαριότητας Χώρων – ΑΔΑ: ΩΓΜ86-ΟΨ9

H Moίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (Μ.ΓΕΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την μίσθωση συνεργείου καθαριότητας χώρων ΓΕΑ – Μ.ΓΕΑ – ΥΠΕΠΑ – ΟΛΚΑ – ΣΟΥΤΣΟΥ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας είναι σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (42.536,94 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΓΜ86-ΟΨ9