Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.11/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: ΩΘΖΝ6-ΚΝΘ

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.11/16 της 350ΠΚΒ, με ενσφράγιστες προσφορές, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering) 600 προσφύγων – μεταναστών που θα στεγαστούν στο βιομηχανικό χώρο περιοχής Σίνδου της εταιρείας FRAKAROR του δήμου Δέλτα της ΠΕ Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη έκτακτης κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, στο πλαίσιο διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘΖΝ6-ΚΝΘ