Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 12/16 της ΔΑΕ, για την Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών – ΑΔΑ: Ω36Ζ6-ΣΔΣ

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια φορητών
υπολογιστών (laptops) για κάλυψη αναγκών ΣΙ. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας είναι εντός ευρώ εβδομήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα (73.780,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω36Ζ6-ΣΔΣ