Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προµήθεια Επαγγελµατικών Φούρνων – ΑΔΑ: 67ΦΡ6-ΙΤΞ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την προµήθεια δύο (2) επαγγελματικών ηλεκτρικών φούρνων εστιατορίου 10 θέσεων, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, προϋπολογισθείσας εκτιµώµενης δαπάνης ποσού 13.020,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 67ΦΡ6-ΙΤΞ