Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια Πλυντηρίου – ΑΔΑ: 7ΨΩ46-7Θ4

Η 124ΠΒΕ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ενός (1) πλυντηρίου 60 Kgr.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΨΩ46-7Θ4