Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού της 206ΠΑΥ, για την Προμήθεια Διαλύματος Βρωμιούχου Λιθίου – ΑΔΑ: Ω7ΠΖ6-ΝΛΚ

Η 206ΠΑΥ πρροκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια διαλύματος βρωμιούχου λιθίου (LiBr).

Αναρτήθκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΠΖ6-ΝΛΚ