Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού υπ’ αριθµ. Δ.39/16 της ΥΠΠΑ, για την Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΥΗΕ6-ΨΑΜ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ ανακοινώνει ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) του Δ.39/16, για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών «Σίτισης (catering) σε πρόσφυγες – μετανάστες στις Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών του Κουτσόχερου Λάρισας, της Ριτσώνας και των Οινοφύτων Βοιωτίας, της Φιλιππιάδας Θεσπρωτίας, της Ανδραβίδας Ηλείας και του Ελληνικού Αττικής».