Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης υπ’ αριθμ. 05-19/7/2016 της 112ΠΜ, για την Εκμίσθωση προς Καλλιέργεια Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Λεχαίου

Ανακοινώνεται η διενέργεια διαπραγμάτευσης με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 96 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Λεχαίου, για χρονικό διάστημα από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/8/2019, που θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη χρόνο μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.