Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2016 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ειδών Θέρμανσης και Κλιματισμού – ΑΔΑ: 7ΘΦ76-0ΩΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 07/2016 του 251ΓΝΑ, για την προμήθεια ειδών θέρμανσης και κλιματισμού,  με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 9.300,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΦ76-0ΩΑ