Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 73/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Χειρουργικού Οφθαλμολογικού Μικροσκοπίου – ΑΔΑ: 73ΣΚ6-Θ15

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια ενός (1) χειρουργικού οφθαλμολογικού μικροσκοπίου, για κάλυψη αναγκών του χειρουργικού τομέα του 251ΓΝΑ.

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των πενήντα εννιά χιλιάδων (59.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 73ΣΚ6-Θ15