Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 35/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκπαιδευτικού Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής – ΑΔΑ: 6ΡΟ36-ΛΘΓ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τη μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του υπ΄ αριθμ. 35/16 διαγωνισμού, τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του άρθρου 4 του ΠΔ 118/07 και την παραγρ. 5 του άρθρου 10 του εν λόγω ΠΔ, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης, με αντικείμενο την προμήθεια “Ολοκληρωμένου Συστήματος (ΟΣ) Νέου (Εκπαιδευτικού) Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΝΑΣΕ)”.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΟ36-ΛΘΓ