Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/5/2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του ΕΚΟΕΜΑ από 1/1/2016 έως 31/5/2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛ9Ι46ΨΧΗ5-3Ω4