Προγράμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας» του ΕΚΠΑ

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΓΕΑ και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχεται έκπτωση σε τρία (3) στελέχη της ΠΑ που επιθυμούν να φοιτήσουν στο ΠΜΣ θέματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17.

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω ΠΜΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.turkmas.uoa.gr.

Tα στελέχη της ΠΑ που πληρούν τα κριτήρια σχετικής διαταγής, της προκήρυξης του ΕΚΠΑ και επιθυμούν να παρακολουθήσουν το υπόψη μεταπτυχιακό, επιπλέον της αίτησης τους στο ΠΜΣ, να υποβάλλουν τα στοιχεία τους (βαθμός, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τηλεφ. επικοινωνίας και email) στο ΓΕΑ/Β2 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2016.