Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 07/16 της 117ΠΜ, για την Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων – AΔΑ: 6ΟΡΛ6-Π99

Η 117 Πτέρυγα Μάχης (117ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων προς κάλυψη αναγκών οχημάτων Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΟΡΛ6-Π99