Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 14/16 της 120ΠΕΑ, για την Προμήθεια Επίσωτρων Ελαστικών Οχημάτων – ΑΔΑ: ΩΔ8Γ6-ΣΝΒ

H 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίσωτρων ελαστικών οχημάτων με λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΔ8Γ6-ΣΝΒ