Ματαίωση Αποτελεσµάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/2016 της 124ΠΒΕ, για την Προμήθεια (2) Επαγγελµατικών Ηλεκτρικών Φούρνων Εστιατορίου – ΑΔΑ: 6ΨΓΛ6-5ΣΗ

Η124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (ΠΒΕ) ματαιώνει τα αποτελέσµατα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 02/2016 για την Προµήθεια ∆ύο (2) Επαγγελµατικών Ηλεκτρικών Φούρνων Εστιατορίου για κάλυψη αναγκών της 124ΠΒΕ λόγω αποδοχής µιας µόνο προσφοράς και επανάληψη της Πρόσκλησης µε τροποποίηση των όρων των Τεχνικών Προδιαγραφών.