Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 100/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικών Μηχανημάτων – ΑΔΑ: ΩΞ9Δ6-ΚΞΝ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την προμήθεια ιατρικών μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών φυσικοθεραπευτηρίου του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (39.500,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΞ9Δ6-ΚΞΝ