Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 101/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Έξι Απινιδωτών – ΑΔΑ: 61ΨΜ6-4Η1

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια έξι (6) απινιδωτών για κάλυψη αναγκών του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 61ΨΜ6-4Η1