Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 102/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Συσκευής GRID LASER Φωτοπηξίας με Σχισμοειδή Λυχνία – ΑΔΑ: Ω6ΒΥ6-06Γ

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την προμήθεια μιας συσκευής GRID LASER φωτοπηξίας με σχισμοειδή λυχνία για τις αναγκες της Οθφαλμολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω6ΒΥ6-06Γ