Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 78/16 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ενός Μηχανήματος Επικάλυψης Αντικειμενοφόρων Πλακών – ΑΔΑ: 7ΦΑ26-Θ4Α

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ενός (1) μηχανήματος επικάλυψης αντικειμενοφόρων πλακών για κάλυψη αναγκών του εργαστηρίου παθολογοανατομίας-κυτταρολογίας του τομέα εργαστηρίων του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000,00€) πλέον ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΑ26-Θ4Α