Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 98/16 του 251ΓΝΑ, για την Ετήσια Συντήρηση με Ανταλλακτικά των Συστημάτων Τομογραφίας Εκπομπής Φωτονίων – ΑΔΑ: Ω60Ο6-Μ7Ω

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251ΓΝΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος σε ευρώ, για την ετήσια συντήρηση των συστημάτων τομογραφίας εκπομπής φωτονίων (SPECT) PHILIPS BRIGHTVIEW TILT 3/8 και τομογραφίας Γ’ κάμερας SOPHY CAMERA DS-7 του 251ΓΝΑ. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (37.500,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (ποσοστού 6,2476%) και πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω60Ο6-Μ7Ω