Διαπραγμάτευση Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.12/16 της 350ΠΚΒ, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης σε Δομές Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7ΔΙΦ6-ΩΘ7

Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ.12/16 της 350ΠΚΒ, με ενσφράγιστες προσφορές, για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης(catering) 1.500 Προσφύγων-Μεταναστών που θα στεγαστούν στο Κτιριακό Συγκρότημα “COMPLEX A” στο Κτήμα “Γ. και Γ. Κορδογιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε.” στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης προς Κάλυψη Έκτακτης Κατεπείγουσας και Απρόβλεπτης Ανάγκης στο Πλαίσιο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:7ΔΙΦ6-ΩΘ7