Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την Προµήθεια Νωπών Κρεάτων – Πουλερικών – ΑΔΑ: ΩΦΧ36-ΞΚΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθµ. 13/16 της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας, για την προµήθεια νωπών κρεάτων – πουλερικών, για κάλυψη αναγκών 110 ΠΜ – ΔΑΚ, µε λήψη ενσφράγιστων προσφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δεκαεννιά χιλιάδων ευρώ (19.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΦΧ36-ΞΚΥ